HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

1. DOELSTELLING

KOV is een groep kunstenaars wonend en / of werkend in Vught. Het overleg heeft een horizontale structuur. Het bestuur doet de voorbereidingen voor het overleg en hebben de contacten. Gezamenlijk maakt het KOV zich zichtbaar in Vught en directe omgeving door middel van tentoonstellingen, kunstbeurzen en atelierroutes.
Zij stellen elkaar op de hoogte van kunstontwikkelingen en beheren een gezamenlijke website.
Zij willen gaarne een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Vught.
KOV wil de samenleving kennis laten maken met de hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen en stimuleert tot aankoop van kunst.

2. STRUCTUUR

Het KOV is een vereniging zonder rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat KOV niet beschikt over statuten die notarieel zijn vastgelegd. KOV beschikt wel over een Huishoudelijk Reglement waarin de structuur en de daarop betrekking hebbende voorwaarden, taken, rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd.

Het KOV wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur c.q. de Kerngroep.
De Kerngroep bestaat uit tenminste vier personen afkomstig uit het KOV en bij voorkeur met onderscheiden vaardigheden op gebied van administratie, financiën, techniek en communicatie / relaties.
De Kerngroep fungeert als aanspreekpunt voor kunstenaars, gemeentelijke en provinciale overheid, galeries en musea.
De Kerngroep roept tenminste één maal per jaar de leden op voor algemeen overleg en uitwisseling van ideeën. Bij belangrijke besluiten is een stemming onder de leden vereist. Een besluit wordt aangenomen indien de helft plus één van het aantal leden een stem heeft uitgebracht.

De leden betalen een jaarlijkse contributie. De hoogte wordt in een algemene ledenvergadering vastgesteld. Leden die een contributieachterstand hebben van twee jaar worden als lid geschorst.
Van de leden wordt verwacht dat zij actief participeren in het KOV

Ter ondersteuning en bescherming van de penningmeester vindt jaarlijks een kascontrole plaats. Hiertoe worden twee leden van de vereniging in een zogenaamde kascommissie benoemd met een benoemingstermijn van maximaal twee jaar.

3. TAKEN DAGELIJKS BESTUUR C.Q. KERNGROEP

Voorzitter

• algemene leiding van de vereniging; co√∂rdineert en geeft leiding aan bestuurlijke taken
• leiding van de bestuursvergaderingen
• spreekt (bestuurs-)leden aan op het vervullen van hun taken
• overleg met gemeentelijke en provinciale instanties

Secretaris

• vervangt zo nodig de voorzitter
• verslaglegging van alle vergaderingen
• opstellen van de agenda voor de vergaderingen, in overleg met de voorzitter
• archivering
• postbehandeling en de daaruit voortvloeiende correspondentie
• berichtgeving aan instanties

Penningmeester
• financiële administratie
• financieel beheer en rapportage
• financiële jaarverslaglegging van de vereniging voor alle leden, één maal per jaar in de jaarvergadering.
• kasbeheer

Algemeen:
• representatie en vertegenwoordiging extern van degene die het project aanstuurt.
• contactpersoon namens bestuur / kerngroep met galerie- en atelierhouders.

4. TAKEN OVERIGE BESTUURSLEDEN

Het verlenen van hand- en spandiensten ten behoeve van de door de vereniging geëntameerde activiteiten.

5. VERGADERREGELS

• Frequentie: het dagelijks bestuur c.q. kerngroep vergadert tenminste 4 maal per jaar
• De voorzitter leidt de vergaderingen
• De secretaris stelt de agenda op; bestuursleden kunnen tot een week vóór de vergadering agendapunten inbrengen
• Van elke vergadering wordt een verslag (met activiteitenoverzicht) gemaakt, dat zo snel mogelijk na de vergadering onder de leden van het dagelijks bestuur c.q. Kerngroep wordt verspreid. De agenda met notulen worden uiterlijk één week voor elke vergadering toegestuurd.

6. ROOSTER VAN ZITTING HEBBEN EN AFTREDEN

• Een bestuurslid wordt benoemd voor een termijn van vier jaar
• Bij geen opvolging van een bestuurslid kan deze nog maximaal één jaar aanblijven
• Tussentijds aftreden geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van 3-6 maanden
• Een bestuurslid dat niet naar behoren functioneert kan met een meerderheid van stemmen van de overige bestuursleden tot aftreden worden gedwongen
• Het bestuur dient altijd te bestaan uit tenminste drie leden
• Gecombineerd aftreden is ‚ -indien voor beide functies geen opvolger is – niet wenselijk voor de volgende combinaties:
– voorzitter / secretaris
– secretaris / penningmeester
– Het bestuur stelt een rooster van aftreden op.

7. BALLOTAGE

Een kandidaat-lid meldt zich aan bij het secretariaat van het KOV. De secretaris meldt dit aan het dagelijks bestuur c.q. Kerngroep. Deze laatste legt de aanvraag voor aan de ballotagecommissie.
De ballotagecommissie stelt een bindend advies op voor het dagelijks bestuur c.q. Kerngroep.
Een kandidaat-lid kan tot het KOV toegelaten worden, indien tenminste twee van de drie leden van de ballotagecommissie een positief advies hebben uitgebracht.
de Ballotagecommissie bestaat uit drie leden die onafhankelijk en kunstminnend zijn, en tevens buiten Vught wonen.

Kandidaat-leden moeten een academische kunstopleiding hebben gevolgd of moeten kunnen verwijzen naar een autodidactisch kunstenaarschap van tenminste vijf jaar. Bovendien moeten zij bij een aanvraag voor lidmaatschap beschikken over een website en / of portfolio.

 

Comments are closed.