HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

1. DOELSTELLING

KOV is een groep kunstenaars wonend en / of werkend in Vught. Het overleg heeft een horizontale structuur. Gezamenlijk maakt het KOV zich zichtbaar in Vught en directe omgeving door middel van tentoonstellingen, kunstbeurzen en atelierroutes.
Zij stellen elkaar op de hoogte van kunstontwikkelingen en beheren een gezamenlijke website.
Zij willen gaarne een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Vught.
KOV wil de samenleving kennis laten maken met de hedendaagse kunst in al haar verschijningsvormen en stimuleert tot aankoop van kunst.

2. STRUCTUUR

Het KOV is een vereniging zonder rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat KOV niet beschikt over statuten die notarieel zijn vastgelegd. KOV beschikt wel over een Huishoudelijk Reglement waarin de structuur en de daarop betrekking hebbende voorwaarden, taken, rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd.

De leden betalen een jaarlijkse contributie. De hoogte wordt in een algemene ledenvergadering vastgesteld. Leden die een contributieachterstand hebben van twee jaar worden als lid geschorst.
Van de leden wordt verwacht dat zij actief participeren in het KOV

Ter ondersteuning en bescherming van de penningmeester vindt jaarlijks een kascontrole plaats. Hiertoe worden twee leden van de vereniging in een zogenaamde kascommissie benoemd met een benoemingstermijn van maximaal twee jaar.

3. BALLOTAGE

Een kandidaat-lid meldt zich aan bij het secretariaat van het KOV. De secretaris legt de aanvraag voor aan de ballotagecommissie.
De ballotagecommissie stelt een bindend advies op.
Een kandidaat-lid kan tot het KOV toegelaten worden, indien tenminste twee van de drie leden van de ballotagecommissie een positief advies hebben uitgebracht.
De Ballotagecommissie bestaat uit drie leden die onafhankelijk en kunstminnend zijn, en tevens buiten Vught wonen.

Kandidaat-leden moeten een academische kunstopleiding hebben gevolgd of moeten kunnen verwijzen naar een autodidactisch kunstenaarschap van tenminste vijf jaar. Bovendien moeten zij bij een aanvraag voor lidmaatschap beschikken over een website en / of portfolio.

 

Comments are closed.